Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik: osoba korzystająca ze sklepu www.pracowniapatki.pl

Administrator, Administrator Serwisu, Serwis, Sprzedający , stosowane wymiennie: właściciel sklepu internetowego www.pracowniapatki.pl;

Kupujący: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osoby przed ukończeniem 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która zapozna się i zaakceptuje Regulamin sklepu;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową;

Sklep internetowy: witryna internetowa działająca pod adresem www.pracowniapatki.pl umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towaru w zakresie artykułów papierniczych i prezentów, prowadzona przez Administratora Serwisu, zwany dalej jako „Sklep”;

Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dotyczącą sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

Zamówienie: oświadczenie woli udostępnianie na formularzu w ramach Sklepu, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określonych Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierające w swej treści również dane Klienta niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;

Cena: określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową sprzedaży;

Koszyk: usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

Regulamin sklepu: Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.pracowniapatki.pl w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Poprzez fakt korzystania z serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Serwis www.pracowniapatki.pl prowadzi w szczególności sprzedaż artykułów artystycznych.
 • Użytkownik może korzystać z serwisu www.pracowniapatki.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon), wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Obsługi Java Script, Java Flash, a także tzw. pliki cookies.
 • Serwis umożliwia Użytkownikowi zamówienie artykułów fizycznych jak i cyfrowych oraz dostarczenie na wskazany przez Użytkownika adres domowy lub pocztę e-mail.
 • Transakcja sprzedaży między Użytkownikiem i Serwisem odbywa się na warunkach określonych przez Serwis i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi Serwisu przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo do zablokowania Użytkownika. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas rejestracji.

Przesłanie Administratorowi Serwisu formularza zamówień traktuje się jako:

 • Zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Pracowni Artystycznej Patki, - zaakceptowanie przez użytkownika zasad Regulaminu
 • Zgodę na przesłanie dowodu zakupu drogą elektroniczną
  • Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010
   w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez firmę Pracownia Artystyczna Patrycja Borowska, NIP 5242911096, adres siedziby firmy Askenazego 5/13, 03-580 Warszawa (właściciela sklepu pracowniapatki.pl)
  • W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wad fizycznych Towaru zakupionego przez serwis www.pracowniapatki.pl.
 • Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: "Pracownia Artystyczna Patki, Patrycja Borowska, Askenazego 5/13 03-580 Warszawa” bądź poprzez wysłanie e-mail na adres: kontakt@pracowniapatki.pl
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis www.pracowniapatki.pl.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedający na własny koszt wysyła nowy produkt do klienta lub dokonuje zwrotu środków za dokonane zamówienie.
 • Niniejsze postanowienia w zakresie reklamacji nie ograniczają prawa do rękojmi wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 • Towar wysyłany jest pod adres, wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich: InPost lub osobiście.
 • Przesyłka jest dostarczana zgodnie z terminem podanym na stronie internetowej sklepu www.pracowniapatki.pl w zakładce Dostawa i czas realizacji. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności przelew lub płatność kartą lub przelewem online. Do czasu podanego na stronie serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (1-2 dni robocze). Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
 • Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Cennik jest dostępny na stronie serwisu.

 

PŁATNOŚCI

 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (faktura vat, faktura imienna lub paragon fiskalny).
 • Dokonanie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta
 • W przypadku braku płatności za zamówienie w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedający ma prawo do usunięcia zamówienia z systemu, bez informowania o tym fakcie Kupującego.
 • Na  sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 • Dostępne formy płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardr Electronic, Maestro 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Konsument, zawierający umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z wyjątkiem produktów personalizowanych na zamówienie klienta (PODSTAWA PRAWNA: ART. 7 UST.1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONA PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY DZ.U. NR 22, POZ. 271 ZE ZM.). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Administratora Serwisu. Dotyczy to zamówień i przesyłek na terenie Polski.
 • W przypadku zamówień/przesyłek zagranicznych zwrot jest możliwy zgodnie z pkt. 1., jednak z zastrzeżeniem poniesienia całkowitych kosztów wysyłki do zamawiającego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedającego.
 • Towar zwracany na podstawie niniejszych postanowień Regulaminu Sklepu nie może nosić śladów użytkowania, w przeciwnym wypadku Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia Towaru.
 • Zwracany przez Konsumenta Towar należy zapakować w odpowiedni sposób w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz z dołączonym paragonem lub kserokopią faktury VAT.
 • Zwrot środków zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone zamówienie przez konsumenta.

W przypadku płatności kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta, na rachunek przypisany do karty.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.pracowniapatki.pl lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma Pracownia Artystyczna Patrycja Borowska, NIP 5242911096, adres siedziby firmy Askenazego 5/13, 03-580 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@pracowniapatki.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)(zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO(zwane dalej: Danymi Osobowymi”)
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane do oznaczonych zgodnie z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Dodatkowe szczegóły dotyczące Polityki prywatności, znajdują się na stronie www.pracowniapatki.pl w zakładce Polityka prywatności.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie www.pracowniapatki.pl lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
 • Możliwe cele zbierania Danych osobowych Klientów przez Administratora:
  • Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
  • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  • Przeprowadzania konkursu, a zwłaszcza wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród.
 • Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępni zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji usługi dostawy, w szczególności imię i nazwisko odbiorcy, adres dostawy, numer telefonu lub adres e-mail.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta niezbędne do realizacji usługi płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:
  • Korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego.
  • Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularze Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 • Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
 • Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego, w ramach innych kanałów komunikacji z klientem lub w Regulaminie.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich przetwarzania.
 • Każdej osobie przysługuj możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawienia i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klienta;
  • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie będą wynikały z następujących ważnych powodów:
  • Zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta,
  • Rozwój funkcjonalności podyktowany postępem technologii internetowej.
   • Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu internetowego informację o zmianach w Regulaminie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Regulaminu będzie się pojawiać z nową datą.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl